Home / christiandatingcom / Www dating netforce lv

Www dating netforce lv internet dating success rate

På samma sätt bör kommissionen ges befogenhet att anta genomförandeakter med avseende på tekniska regler för mätning av maskstorlekar, för nät med kvadratiska maskor och för garntjocklek, tekniska regler om konstruktionen av nätmaterial, förteckning över anordningar som kan blockera eller på annat sätt minska fiskenätets faktiska masköppning, överföring av förteckningar över fartyg för vilka ett särskilt fisketillstånd för bomtrålar utfärdats, tekniska regler för mätning av maskineffekt och redskapsdimensioner, åtgärder vad gäller medlemsstaternas skyldighet att säkerställa att fiskeansträngningsnivåerna inte överskrids och tillfälliga åtgärder om det krävs en omedelbar insats för att bevara vissa bestånd av marina organismer.For the purposes of Article 9(1)(b), the notion ‘undertaking performing any of the functions of generation or supply’ shall not include final customers who perform any of the functions of generation and/or supply of electricity, either directly or via undertakings over which they exercise control, either individually or jointly, provided that the final customers including their shares of the electricity produced in controlled undertakings are, on an annual average, net consumers of electricity and provided that the economic value of the electricity they sell to third parties is insignificant in proportion to their other business operations.Enligt artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet får Bulgarien, under de första fem åren efter avtalets ikraftträdande och genom undantag från punkt 1 iii i den artikeln, i omstruktureringssyfte undantagsvis bevilja offentligt stöd vad beträffar stålprodukter, förutsatt att detta leder till att de företag som erhåller stöd kan överleva under normala marknadsvillkor efter omstruktureringen, att stödbeloppet och stödets intensitet strikt begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att åstadkomma denna ökade livskraft, att stödet gradvis sänks och att omstruktureringsprogrammet är kopplat till en allmän rationalisering och en minskning av den samlade produktionskapaciteten i Bulgarien.Is it compatible with the primary and/or secondary law of the European Community (in particular Article 39 EC (formerly Article 48 of the EC Treaty), Articles 3(1) and 23(3) of Regulation (EEC) No 1408/71, and Article 7(2) of Regulation (EEC) No 1612/68) (1 ) for a married migrant worker employed in Germany, whose spouse resides in another Member State, to receive sick pay always linked to net remuneration established on the basis of the wage tax class stated on his wage tax card without account being taken of a subsequent retroactive amendment, which is favourable to him, of the tax classification relating to his marital status?I artikel 9.1 b ska begreppet ”företag som bedriver produktionseller leveransverksamhet” inte omfatta slutförbrukare som bedriver verksamhet inom produktion och/eller leverans av el, antingen direkt eller genom ett företag som de utövar kontroll över, antingen enskilt eller gemensamt med någon annan, förutsatt att slutförbrukarna, inbegripet deras andel av el som produceras i kontrollerade företag, är nettoförbrukare av el uttryckt i årligt genomsnitt och förutsatt att det ekonomiska värdet av den el som de säljer till tredje part är obetydligt i förhållande till deras övriga affärsverksamhet.

The Convention provides for a high standard of measures to combat money laundering (Article 4a) that also conform to the Community acquis on measures to prevent the financial system from being used to launder money, whilst the preparatory work accompanying the text of the Protocol refers to the standards established by the Financial Action Task Force on Money Laundering.Artikel 7 första stycket i beslut nr 1/80 av den 19 september 1980 om utveckling av associeringen som fattats av det associeringsråd som inrättades genom avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet, skall tolkas så att när en turkisk arbetstagare som tillhör den reguljära arbetsmarknaden i en medlemsstat har en styvson som är under 21 år eller är beroende av den turkiska arbetstagaren för sin försörjning, skall denne styvson anses vara en familjemedlem till arbetstagaren i denna bestämmelses mening, och åtnjuta de rättigheter som följer av beslutet i fråga, under förutsättning att han har erhållit vederbörligt tillstånd att förena sig med arbetstagaren i värdmedlemsstaten.Under Article 27(2) of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part (10 ), which entered into force on 1 January 2006, the Community is to allow duty-free access for imports into the Community of products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia falling within CN codes 17, within the limit of an annual tariff quota of 7 000 tonnes (net weight).Artikel 5.3 andra strecksatsen i rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om indirekta skatter på kapitalanskaffning, i dess lydelse enligt Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen, innebär att fastställandet av underlaget för den skatt på kapitaltillskott som tas ut på en ökning av kapitalet i en association i form av att lån, som associationen upptagit före Republiken Polens anslutning till Europeiska unionen, omvandlas till andelar i associationen efter anslutningen ska ske med beaktande av den tidigare beskattningen av dessa lån enligt den då gällande nationella lagstiftningen.Could the Commission explain the above statement, and, in particular, identify what other ways it believes exist of calculating net contributions other than subtracting the amounts received from the European institutions from the amounts paid in to those same institutions, and could the Commission, in any event, list in the answer to this question without reference to any website (useful though websites may be as additional sources of information) the financial contributions and receipts of each of the European Union’s Member States for the last two financial years for which figures are currently available?Kan kommissionen redogöra för ovanstående uttalande och särskilt redogöra för vilka andra sätt som det finns att beräkna ett nettobidrag bortsett från att subtrahera de belopp som mottags från de europeiska institutionerna från de belopp som betalts in till samma institutioner och kan kommissionen under alla omständigheter i sitt svar på denna fråga utan hänvisning till någon webbsida (även om webbsidor kan vara nyttiga som komplementär informationskälla) ange vilka ekonomiska bidrag från och intäkter för var och en av unionens medlemsstater under de två senaste räkenskapsåren för vilka det i nuläget finns siffror?On a proper construction of Article 10a of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EEC) No 2001/83 of 2 June 1983, as subsequently amended by Council Regulation (EEC) No 1247/92 of 30 April 1992, read in conjunction with Annex IIa, attendance allowance falls within the scope of that provision and is therefore a special non-contributory benefit within the meaning of Article 4(2a) of that regulation, with the result that the position of a person, such as the applicant in the main proceedings, who satisfied the conditions for the award of that benefit after 1 June 1992 when Regulation (EEC) No 1247/92 entered into force, is governed exclusively by the system of coordination established by the said Article 10a.Ska artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktivet om samhällsomfattande tjänster) (1 ) tolkas så att den behörige lagstiftaren i en medlemsstat får fastställa, i sin egenskap av nationell regleringsmyndighet, generellt och på grundval av beräkningen av nettokostnaderna för den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster och som tidigare var ensam leverantör, att tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster kan vara en oskäligt betungande börda för de företag som utsetts till leverantörer av sådana tjänster?Likewise the Commission should be empowered to adopt implementing acts concerning technical rules for measuring mesh sizes, square-meshed netting and twine thickness, technical rules related to the construction of netting materials, listing of devices that may obstruct or otherwise diminish the effective mesh opening in a fishing net, the transmission of lists of vessels to which a special fishing permit to use beam trawls has been issued, technical rules related to measuring engine power and gear dimensions, measures concerning the obligation of Member States to ensure that levels of fishing effort are not exceeded and temporary measures where the conservation of stocks of marine organisms calls for immediate action.I artikel 27.2 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d.jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (10 ), vilket trädde i kraft den 1 januari 2006, fastställs att gemenskapen ska ge tullfritt tillträde för import till gemenskapen av de produkter med ursprung i f.d.

334 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*